top of page

EŞ DURUMU VE SAĞLIK DURUMU MAZERETLERİ

EŞ DURUMU VE SAĞLIK DURUMU MAZERETLERİ


Her bir DHY ataması döneminde mazeret başvuruları alınır. Mazeret başvuruları

iki çeşittir; eş mazereti ve sağlık mazereti.


EŞ DURUMU

Kura takvimi içerisinde ilk olarak başlayan süreç mazeret başvurularıdır. İlan

metninin yayınlandığı gün mazeret ataması başvuruları da başlıyor. Eş durumu

başvurularını belirtilen günler arasında yapmalısınız. Başvuru süresi ara atamalar

için ortalama olarak 3 günken, büyük atamada 3-7 gündür.Eş durumu başvuruları çeşitli basamaklardan meydana geliyor.

• Eş durumu başvurularını ilgili tarihler arasında PBS (Personel Bilgi Sistemi)

üzerinden yapacaksınız.

• PBS sistemine giriniz ve katılacağınız atamanın sayfasına ulaşınız.

• İlk olarak doldurulması gerek bir ekran gelecek önünüze, bu bilgileri uygun

şekilde doldurunuz.

• Sonraki sayfada eş durumunu içeren belgelerin dijital hallerini sisteme

yükleyiniz bu belgeler değişkenlik gösterebilmektedir.Hukuki süreç:

Türk hukukunda sağlık personelinin ataması, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliğinde hükme bağlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 20. maddesi, aile

birliği mazeretine bağlı yer değişikliği, farklı bir deyişle eş durumu/mazereti

atamasıdır. Yönetmeliğin 20. maddesi şu şekildedir:

(1) Eşlerin ikisinin de Bakanlıkta kamu personeli olması hâlinde;

a) Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak

değiştirilir. Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il ve ilçe

sağlık müdürü, başkan, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları,

uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacı ve diğer sağlık

personeli şeklindedir.


b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması

halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C

hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve

branşında eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır.

Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan

eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev

yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri

değiştirilir. Ancak birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer

alanlardan, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama

taleplerinde hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6'ncı hizmet bölgesine

atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz.

c) 16'ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 ve 24 üncü maddelerine göre atanan

personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı

aranmaz. Bu Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan

personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren

bir yıl içerisinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.

ç) Eşleri, kadrosunun bulunduğu il dışında herhangi bir aile hekimi pozisyonunda

görev yapanların yer değişikliği talepleri bu fıkra ile ikinci fıkra hükümleri

çerçevesinde değerlendirilir.(2) Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması

halinde;

a) Varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.


b) Eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare

amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile

hâkim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma,

uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere

ataması yapılır.


c) Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi

unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı

yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev

yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı

açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde talebi

değerlendirilir.


ç) Eşi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde

öğretim üyesi olanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır.


(3) Eşi, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık veya yan dal

uzmanlık eğitimi görmekte olanların yer değiştirme taleplerinde aslık üstlük, bölge

ve hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak, başvuru tarihi itibariyle eşinin kalan

uzmanlık eğitim süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.


(4) Personelin, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin

bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.


(5) Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi

itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi

adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması

halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına

çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal

güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette

olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de

değerlendirmeye alınır. Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik

personel bakımından iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü

süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında talepleri uygun görülen

stratejik personelin ayrılış işlemleri, üç ayı geçmemek üzere yerine atanan

personelin görevine başlamasına müteakip yapılır.


Yönetmelik ile meselelerden bir kısmı, doktorun eşinin özel sektörde çalışıyor

olması ya da akademik personel olmasıyla alakalıdır.Öncelikle Yönetmelikte kamu görevlisi olmayan eşin yanına atamaya imkan

tanınmıştır (Fıkra 5). Bununla birlikte “Eşi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanların ataması eşinin görev

yaptığı yere yapılır.” hükmü anayasal güvence altında olan aile birliğinin korunması

ve akademik personel arası eşitliğe aykırı bulunarak Danıştay İkinci Dairesi’nin

17/10/2018 tarihli ve Esas No:2016/7252; Karar No:2018/5677 sayılı kararı ile

iptal edilmiştir. Buna göre eşi üniversitede öğretim üyesi değil de öğretim görevlisi

ya da uzman dahi olan bir doktor dahi, eşinin çalıştığı üniversitenin bulunduğu şehre

atanma hakkına sahiptir.Mazeret başvurusundan bulunan adayların gönderdiği belgeler bakanlıktaki bir

komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucuna göre kabul

veya ret sonucu verilmektedir.

Değerlendirme sonucunda eş durumu mazereti başvurusu kabul edilen adaylar

kendileri için açılan ilgili ildeki mazeret kontenjanları arasından tercih

belirtebilmektedir.

Eş durumu mazeretiniz kabul edildiyse genel atama münhallerinden tercih

veremezsiniz. Sadece mazeret münhallerinde tercih verebileceğiniz şekilde açılan

kontenjanlar arasından tercih verebilirsiniz.Dhy açısından eş durumu mazereti üzerine gelen sorulara baktığımızda:

DHY kurasında eş durumu mazereti için eşlerden birinin aktif görevde

olması gereklidir.

Eşler beraber kuraya giriyorsa eş durumu mazereti uygulanamaz.

❖ Kuralar farklı illere çıkarsa sonrasında mazeret başvurusu yaparak C ve D

grubu illerde görev yapmak için başvuruda bulunabilirler.


SAĞLIK DURUMU MAZERETİ

Kura takvimi içerisinde ilk olarak başlayan süreç mazeret başvurularıdır. İlan

metninin yayınlandığı gün mazeret ataması başvuruları da başlıyor. Sağlık

durumu başvurularını belirtilen günler arasında yapmalısınız. Başvuru süresi ara

atamalar için ortalama olarak 3 günken, büyük atamada 3-7 gündür. Eş

durumuyla eş zamanlıdır.

Sağlık durumu başvuruları içerisinde; kendi sağlık koşullarınızı beyan ederek atama

talep etmek veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sağlık koşullarını belirterek

atama talep etmek yer alıyor.Başvuru basamakları eş durumu gibidir.

 • Sağlık durumu başvurularını ilgili tarihler arasında PBS sistemi üzerinden yapacaksınız.

 • PBS sistemine giriniz ve katılacağınız atamanın sayfasına ulaşınız.

 • İlk olarak doldurulması gerek bir ekran gelecek önünüze, bu bilgileri uygun şekilde doldurunuz.

 • Sonraki sayfada sağlık durumunu içeren belgelerin dijital hallerini sisteme yükleyiniz. Belgeler değişkenlik göstermektedir.


Sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise;

Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay

içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği

hastane tarafından onaylı örneği sisteme yüklenecektir.


Sağlık durumu başvurusunu kendiniz için yapacaksanız son 6 ay içinde alınmış sağlık

kurulu raporunu sisteme yüklemelisiniz. Başvuru nedeniniz belirli koşullarda

çalışmak için olabileceği gibi sadece belirli merkezlerde yapılabilen takipler için de

olabilir.


Sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla

yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait

ise;

 • Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği,

 • Bu kişilere ait T.C. Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuran tarafından yazılmış beyan dilekçesi,

 • Sağlık raporu sunulan kişi veya kişilerin, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (e-Devlet üzerinden alınabilir.),

 • Sağlık raporu sunulan kişi veya kişilerin, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (e-Devlet üzerinden alınabilir.),

 • Sağlık raporu sunulan kişi veya kişilerin, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (e-Devlet üzerinden alınabilir.),

 • Sağlık raporu sunulan kişi veya kişilerin, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (e-Devlet üzerinden alınabilir.),

 • Vasilik kararının aslı veya onaylı örneği sisteme yüklenecektir.


Sağlık durumu başvurusunu yakınlarınız için yapıyorsanız eklemeniz gereken belge

sayısı artıyor. Sağlık raporu, beyan dilekçesi, yerleşim yeri belgesi ve vasii tayin

edildiğiniz kişiler bunu açıklayan belgeyi yüklemelisiniz.


Hukuki Açıdan Sağlık Durumu:

MADDE 19 – (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba

veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini

veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya

Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile

belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun

bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına

öncelikli olarak atanırlar.


(2) Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkânları ile

sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarınca

oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine,

personel ihtiyacı, kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık veya bağlı kuruluşları

tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D

ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller

değerlendirmeye alınır.


(3) Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların

başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne

uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.


Mazeret başvurusundan bulunan adayların gönderdiği belgeler bakanlıktaki bir

komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucuna göre kabul

veya ret sonucu verilmektedir.


Değerlendirme sonucunda sağlık mazereti başvurusu kabul edilen adaylar kendileri

için açılan ilgili ildeki mazeret kontenjanları arasından tercih belirtebilmektedir.


Sağlık mazeretiniz kabul edildiyse genel atama münhallerinden tercih

veremezsiniz. Sadece mazeret münhallerinde tercih verebileceğiniz şekilde açılan

kontenjanlar arasından tercih verebilirsiniz.

 

DHY EĞİTİMLERİMİZLE;

MECBURİ HİZMETE HAZIR OLUN!


DHY Eğitimi

> DHY EĞİTİM PAKETİ

22 eğitmen tarafından;

Mecburi hizmette işinize en çok yarayacak 50 ders seçildi ve hem ders videosu olarak hem de ekitap olarak derlendi. DHY Eğitimi Videolarında kullanılan ders slaytlarından hazırlanmış Mecburi Hizmet eKitabı, DHY Eğitimi alan herkes ücretsiz gönderilir. Bee Market sayfasından da satın alabilirsiniz.

DHY EĞİTİM PAKETİ-1:

 • 50 ders

 • 1 yıl erişim

 • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye
DHY EĞİTİM PAKETİ-2:

 • 50 ders

 • 1 yıl erişim

 • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye

 • EKG, Vaka ve Pediatri ebookları Hediye
 

> PRİME ÜYELİK

Bee Akademi, Prime Üyelik. DHY Eğitimi Dahil
 • Prime üye olarak tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz.

 • Tek seferlik ödeme ile 3, 6 ya da 12 aylık Prime Üyelik alabilirsiniz.

 • Prime üyelik en avantajlı ve indirimli eğitim hizmetimizdir.

 • 6 ve 12 Aylık Prime Üyeliklerde tüm ebooklar hediyedir.
Etiketler:

58 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

DHY TAKVİMİ

Comments


bottom of page