top of page

ÇOCUKLARDA PARAPNÖMONİK EFÜZYON VE AMPİYEM "Pnömoni Uygun Tedavi ile 48 Saatte Düzelmiyorsa"

Çocuklarda parapnömonik efüzyon/ampiyem öncelikle altta yatan bakteriyel pnömoni ile

ilişkili olarak ortaya çıkar. Streptococcus pneumoniae (pnömokok), toplumdan edinilen

Staphylococcus aureus (metisiline dirençli S. aureus [MRSA] dahil) ve grup A streptokok

başlıca neden olan organizmalardır.


Klinik


Parapnömonik efüzyon/ampiyemli çocuklarda en sık görülen belirti veya semptomlar ateş,

öksürük, halsizlik, anoreksi, göğüs ağrısı ve nefes darlığıdır.

Pnömoni için 48 saatlik uygun tedavi sonrasında iyileşmenin sağlanamaması diğer bir

önemli sunum senaryosudur.


İlk değerlendirme


Yukarıdaki klinik bulguları olan çocuklar akciğer grafisi ile değerlendirilmelidir. Orta ila

büyük bir efüzyondan şüpheleniliyorsa, özellikle de serbest akışlı değilse (loküle), plevral

boşlukta sıvının varlığını doğrulamak ve lokülasyonları ve septasyonları değerlendirmek için

toraks ultrasonografi tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Kan ve balgam kültürleri (eğer

hasta balgam çıkarabiliyorsa) alınmalıdır.


Plevral sıvı testleri


Eğer torasentez veya plevral sıvı drenajı yapılıyorsa, plevral sıvı analiz için gönderilmelidir.

Aşağıdaki tetkikler için plevral sıvı gönderilmelidir:


Gram boyama ve kültür (aerobik ve anaerobik).


Hücre sayımı ve diferansiyel.


pH, glikoz ve laktat dehidrojenazı içeren biyokimyasal çalışmalar dikkate alınmalıdır.

Klinik yönetim kararlarını etkilemediklerinden, parapnömonik efüzyon/ampiyem olduğu

varsayılan çocuklarda rutin olarak endike değildirler. Bununla birlikte, malignite veya

kollajen-vasküler hastalık gibi enfeksiyöz olmayan bir efüzyon nedeninden

şüpheleniliyorsa faydalı olabilirler.


•Nedeni belirlemeye yardımcı olabilecek ve özellikle çocuğun plevral sıvı alınmadan önce

antibiyotik alması durumunda yararlı olabilecek ek plevral sıvı çalışmaları şunları içerir:


-Spesifik veya geniş kapsamlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) çalışmaları.


-Pnömokokal antijen tespiti (lateks aglütinasyon çalışmaları).


-Maligniteden şüpheleniliyorsa sitoloji (örn. hücre sayısında lenfositik baskınlık,

mediastinal kitle veya lenfadenopati nedeniyle).


Diğer testler


Neden olan organizmanın belirlenmesinde, ciddiyetin değerlendirilmesinde,

komplikasyonların varlığının ve ilerlemenin izlenmesinde yardımcı olabilecek diğer testler

şunları içerir:


Tüberküloz için risk faktörleri olan hastalarda aside dirençli basiller için tüberkülin

cilt testi ve balgam (veya mide aspiratları).


•Diferansiyel ile tam kan sayımı.


C-reaktif protein tedaviye yanıtın izlenmesinde yararlı olabilir.


Serum elektrolitleri (uygunsuz antidiüretik hormon sendromunu tespit etmek için).


Tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar, zayıf büyüme veya enfeksiyona neden olan

organizma olarak Pseudomonas aeruginosa öyküsü olan parapnömonik efüzyonlu

çocuklar, kistik fibroz ve immün yetmezlik açısından değerlendirilmelidir.


Yaklaşımlar değişse de, basit parapnömonik efüzyonların drenaj ve antibiyotiklerle,

komplike efüzyonların ise fibrinoliz ve göğüs tüpü drenajı veya erken cerrahi drenaj

(video yardımlı torakoskopik cerrahi [VATS]) ile tedavi edilmesi gerektiği konusunda

giderek artan bir fikir birliği vardır.


Parapnömonik efüzyonlarla komplike olan pnömonili hastaların çoğunluğunun daha ileri

tedavi için hastaneye yatırılması gerekecektir. Büyük veya loküle efüzyonları olan

çocukların VATS veya fibrinolitik tedavi gerektirebileceğinden, pediatrik göğüs hastalıkları,

pediatrik cerrahi ve pediatrik anestezi uzmanlarının bulunduğu bir merkeze transferi erken

düşünülmelidir.


Antibiyotikler


Parapnömonik efüzyonlu tüm çocuklar antibiyotik tedavisi ile tedavi edilmelidir. Antibiyotik

seçimi başlangıçta şüphelenilen etken organizmaya, hastanın ve yerel popülasyonun

özelliklerine göre yapılır ve daha sonra mikrobiyolojik testlerin sonuçlarına göre

uyarlanır.


•Antibiyotik tedavisinin süresi, drenajın yeterliliğine ve hastanın klinik yanıtına bağlı olarak

bireyselleştirilmelidir. Yaygın bir yaklaşım, ateşin düzelmesinden sonra 2-5 gün boyunca

intravenöz (IV) antibiyotiklere devam etmek, ardından 2-4 haftalık toplam antibiyotik

kürünü tamamlamak için oral tedaviyi sürdürmektir.


Serbest akışlı sıvı


Serbest akışlı sıvıyla parapnömonik efüzyonun tedavisi, koleksiyonun boyutuna ve hastanın

klinik seyrine bağlıdır.


Küçük plevral efüzyonları olan (örneğin, lateral dekübit radyografide <1 cm'yi

kaplayan veya hemitoraksın <1/4 opaklaştıran) ve solunum sıkıntısı olmayan çocuklar,

genellikle geniş spektrumlu oral antibiyotiklerle ve yakın gözlemle ayaktan tedavi edilebilir.


•Akciğer grafisi ve ultrasonografi ile belgelenen orta veya büyük miktarda serbest sıvı ile

başvuran çocuklara, tek başına antibiyotik tedavisi yerine IV antibiyotiklere ek olarak

küçük kalibreli göğüs tüpü (pigtail kateter) yoluyla plevral drenaj yapılmasını önerilir.

Hastanede yatan, solunum sıkıntısı olmayan ve yakından takip edilen stabil hastalar

için göğüs tüpü yerleştirilmeden 24-48 saatlik antibiyotik tedavisi denemesi kabul

edilebilir bir alternatiftir. Klinik olarak yanıt veren hastaların antibiyotik tedavisine yukarıda

anlatıldığı gibi devam edilir.


Klinik düzelme ve minimal göğüs tüpü drenajı sağlandıktan sonra göğüs tüpünün

çıkarılması endikedir. Klinik iyileşme, ateşin düzelmesi, beyaz kan hücresi sayımı, solunum

hızı ve kalp atış hızının azalması ve hava girişinin artması ve kendini iyi hissetme hissi ile

gösterilir.


•Göğüs tüpü drenajı ile antibiyotik tedavisine 24-48 saat içinde iyi bir klinik ve

radyolojik yanıt alamayan hastalar için loküle sıvı veya ampiyem için kullanılan

tedavilere (yani fibrinolitik tedavi veya VATS) ilerlemeyi önerilir. Bazı kurumlarda

fibrinolitik tedaviye veya VATS'a geçmeden önce lokülasyonu değerlendirmek için tekrar

ultrason yapılır.


Loküle sıvı veya ampiyem


Ultrasonografi ile belgelenen loküle plevral sıvısı olan hastalar, tek başına antibiyotiklerle,

fibrinolitiklerle plevral kateter yerleştirilmesiyle veya cerrahi tedaviyle (VATS) tedavi

edilebilir.

Loküle efüzyonlu çocuklarda ilk tedavi seçeneği olarak fibrinoliz ve antibiyotiklerle

birlikte küçük kalibreli göğüs tüpü (pigtail kateter) yoluyla plevral drenajı önerilir. Ancak

erken VATS kabul edilebilir bir alternatiftir ve VATS konusunda deneyimli cerrahların

bulunduğu merkezlerde ilk seçenek olabilir. Seçim, mevcut uzmanlık, maliyet hususları

ve hasta tercihlerinden etkilenebilir. Fibrinoliz ile plevral drenaj çocukların yaklaşık %

80'inde başarılıdır; Tıbbi tedavide başarısız olan geri kalanlara VATS uygulanacaktır.


•Uzun vadeli sonuçlar, birincil tıbbi veya cerrahi tedavi için mükemmeldir, ancak cerrahi

tedavi, daha yüksek tedavi maliyetleri ve muhtemelen daha büyük kısa vadeli

komplikasyonlarla ilişkilidir.


Takip


Parapnömonik efüzyon tedavisi gören çocuklar tamamen iyileşene kadar takip

edilmeye devam edilmelidir. Takip akciğer grafileri, rezidüel semptomları olan veya

başvuru sırasında özellikle şiddetli hastalığı olan hastalar için uygundur.


Not: UPTODATE’ten yararlanılarak hazırlanmıştır (Son erişim: Aralık 2023)


  

> PRİME ÜYELİK NEDİR?

Bee Akademi, Prime Üyelik. DHY Eğitimi Dahil
  • Prime üye olarak tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz.

  • Tek seferlik ödeme ile 3, 6 ya da 12 aylık Prime Üyelik alabilirsiniz.

  • Prime üyelik en avantajlı ve indirimli eğitim hizmetimizdir.

  • 6 ve 12 Aylık Prime Üyeliklerde tüm ebooklar hediyedir.157 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page