top of page

DHY KADRO TÜRLERİ

DHY KADRO TÜRLERİ


DHY’de hangi kadrolara atanabilirsiniz inceleyelim.

Atanılabilecek çok çeşitli kadrolar olmasına karşın belli başlı kadrolar ön plana çıkmaktadır. Bunların en fazlası da Hastane Kadrolarıdır. Hastane kadrolarının tamamına yakını da Acil Servistir.


 1. Hastane Kadroları (Acil Servis ve diğer hastane içi kadrolar)

 2. İSM: İlçe Sağlık Müdürlüğü

 3. TSM: Toplum Sağlığı Merkezi

 4. MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kadroları (KKK, JK, HKK, DKK vb.)

 5. KKM: Ambulans Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi

 6. 112: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu1. HASTANE KADROLARI (ACİL SERVİS)

DHY münhal kadrolarının neredeyse tamamı hastane kadrolarından oluşmaktadır.

Genelleme olmakla birlikte hastanelerde alınan görevler büyük çoğunlukla acil

servis hekimliğidir. Bu noktada tercih edeceğiniz yer özelinde pratisyen tabiplerin

hastane içerisinde nerelerde görevlendirildiğini araştırmanız faydalı olacaktır.

Yani hastane içerisinde acil serviste görevlendirilmeniz mümkün olduğu gibi

dahiliye servisinde de görevlendirilebilirsiniz.


ACİL SERVİS AVANTAJLARI:

 1. Çoğunlukla nöbet usulü çalışırsınız. Nöbetiniz dışındaki vakitler size kalır.

 2. Çok sayıda ve çeşitlilikte hasta görmüş, hekimlik pratiğinizi geliştirmiş olursunuz.

 3. Kesin değil ancak bir genelleme olarak; kazancınız daha yüksek olur.


ACİL SERVİS DEZAVANTAJLARI

 1. Yorucu ve streslidir. Nöbet ertesi günü verimli kullanmanız da zordur.

 2. Malpraktise daha fazla dikkat etmek gerekir.

 3. TUS çalışmaya devam etmeniz zorlayıcı olacaktır.

 4. Her zaman kaos ortamı olabilir.


- Tek soruda neye dikkat edeyim?

+ Tercih edeceğiniz yerde acil uzmanı var mı diye kontrol edin.2. İSM: İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


Bu kadrolara yerleşen hekimler ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışmaktadır. İSM

kadrolarına yerleşen hekimler o kadro yerindeki merkezlerde hekim olarak

çalışmakta, genel olarak koruyucu ve denetleyici sağlık hizmeti sunmaktadırlar.


İlçe Sağlık Müdürlüğü: Yetki devri çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen görevleri

ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli

yaptırımları uygular.


İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan bir hekimin genel görevleri aşağıdaki gibi

sıralanabilir:


 1. İlçe Sağlık Müdürlüğünün sağlık hizmetlerini planlama, yönlendirme ve koordinasyonunu yapmak.

 2. İlçe genelindeki sağlık sorunlarını değerlendirmek, epidemiyolojik verileri analiz etmek ve sağlık politikaları oluşturmak.

 3. İlçe sınırları içindeki sağlık kurumları ve sağlık personeliyle iş birliği yapmak sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 4. İlçe genelindeki sağlık tesislerinin denetimlerini yapmak ve kalite standartlarının sağlanmasını sağlamak.

 5. İlçede acil durum yönetimi ve salgın hastalık kontrolü gibi olaylara müdahale etmek, gerekli önlemleri almak ve sağlık personeline rehberlik etmek.

 6. Toplum sağlığının geliştirilmesi için bilgilendirme, eğitim ve farkındalıkprogramları düzenlemek

 7. Çalışma alanına bağlı olarak aşılama programlarını planlamak, aşılamayı organize etmek ve aşılama kampanyaları düzenlemek.

 8. Sağlık hizmetlerinin finansmanını yönetmek ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmak.

 9. İlçe Sağlık Müdürlüğünün politika ve programlarını takip etmek, ilgili raporları hazırlamak ve ilgili sağlık kuruluşları ve ilgili kurumlara iletmek.

 10. Halk sağlığını etkileyen risk faktörlerini belirlemek, önleme stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamak.


Bu görevler, ilçe sağlık müdürlüklerinin genel sorumluluklarıdır. Ancak her ilçenin

sağlık müdürlüğü, yerel ihtiyaçlar ve kaynaklar doğrultusunda belirli farklılıklar

gösterebilir.


İSM’nin görev tanımı geniş olabilir ancak çoğu zaman işler personeller tarafından

halledilir, sizin işiniz daha çok yönetmek ile ilgilidir. Sağlık faaliyeti ile ilgili işlerde

primer işleri yaparsınız.


İSM AVANTAJLARI:

 1. İSM kadrolarında 08:00 – 17:00 saatleri arasında hafta içi çalışılır. Hafta sonu çalışılmaz ve nöbet yoktur.

 2. İSM’ler TUS çalışmak için uygundur; Mesai dışı vakitler ve hafta sonları ders çalışabilirsiniz. Ancak hangi kadro türüne atanırsanız atanın mesai saatleri içerisinde ders çalışabilme şansı düşüktür.

 3. Düzenli ve stressiz hayat.

 4. Primer hasta tedavi etmek istemeyen hekimler için uygundur.


İSM DEZAVANTAJLARI:

 1. Görev tanımı geniştir. Bilmediğiniz bir iş yapmanız istenebilir ve bu işi bilmiyorum diyemezseniz.

 2. İl ve ilçede bir yerde açık olması durumunda İSM hekimleri sıkça görevlendirilir. Örneğin istifa eden bir aile hekiminin yerine görevlendirilebilirsiniz.

 3. Yönetimle ilgili işler yaptığınızdan üst yönetici baskısı hissedebilirsiniz.

 4. Pandemi döneminde filyasyon çalışmalarında yer almışlardır.


3. TSM: TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ


Toplum Sağlığı Merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve

geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili

düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu,

iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin

etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen ve

destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar

arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.


Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan doktorların temel görevleri aşağıdaki gibi

sıralanabilir:


 1. Sağlık taramaları yapmak.

 2. Aile hekimliği hizmeti sunmak.

 3. Epidemiyolojik izleme ve kontrol yapmak.

 4. Halk sağlığını koruyucu faaliyetlerde bulunmak.

 5. Sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

 6. Sağlık hizmetlerinin yönetimine destek olmak.


Toplum Sağlığı Merkezlerinde birçok farklı birim olabilmektedir. Bunlardan

bazıları:

 1. İdari ve mali işler

 2. Kayıt ve istatistik

 3. Plan ve program yapma

 4. Üniversitelerle işbirliği

 5. İzleme ve değerlendirme

 6. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü

 7. Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü

 8. Üreme sağlığı hizmetleri

 9. Ulusal programlar

 10. Adli tıp hizmetleri

 11. Acil sağlık hizmetleri

 12. Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri

 13. Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri

 14. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

 15. Afet hizmetleri

 16. Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki

 17. Sağlık eğitimi hizmetleri

 18. Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri

 19. Sosyal hizmet çalışmaları➢ TSM hekimleri hafta içi günlerinde 08:00 – 17:00 saatleri arasında mesai

yaparak çalışırlar. Normal durumda TSM’lerde hafta sonu çalışmaz. Ancak

mesai saatleri ve hafta sonu çalışma durumları atanacağınız birime göre

değişiklik gösterebilir. Filyasyon nedeniyle de çalışma planları çok değişiklik

göstermiş, hafta sonu çalışma durumları da olmuştur.


➢ TSM hekimleri de İSM hekimleri gibi il için görevlendirmeye hazır yedek

hekimler gibidir. İl ve ilçede bir yerde açık olması durumunda TSM hekimleri

öncelikli görevlendirilen hekimlerdendir. Örneğin istifa eden bir aile hekiminin

yerine görevlendirilebilirsiniz.


➢ TSM’lerde adli nöbetler olabilir. Hekim sayısına göre her ay belli sayıda adli

nöbetler tutmanız gerekebilir. Yapmanız gereken; doğal ölüm olarak bildirilen yere yanınızdaki birim çalışanı ile gitmek ve ölüm belgesi düzenlemek. Adli nöbetler esnasında saatlik ücret hesaplanır ve maaşa yansır.


➢ TSM maaşları yere göre farklılık gösterebilir. Tercih edeceğiniz TSM’den

direkt bilgi almanız daha sağlıklı olacaktır.


➢ TSM hekimleri göçmen sağlığı polikliniklerinde primer olarak hasta

bakabilmektedir. Bu birimler TSM’lere bağlıdır ve muayenelere TSM’den

görevlendirilen hekimler bakabilir.


➢ Toplum Sağlığı Merkezlerinde çok iyi çalışma şartları olan yerler olduğu gibi,

oldukça zorlayıcı ve yorucu yerler de mevcuttur. Tercih edeceğiniz TSM’de

çalışan doktorlara ulaşıp bilgi almanız bu noktada önem kazanmaktadır.4. MSB: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI


MSB kadrolarına yerleştiğinizde askeri hekim olmayacaksınız. Askeri sivil hekim

olarak görev yapacaksınız. askeri sivil hekimler, askeri birimlerde görev yapan sivil

doktorlardır ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabidirler. Askeri sivil

hekim olarak görev yaparken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun hükümleri

doğrultusunda çalışacak ve ilgili mevzuatlara tabi olacaksınız. Bu durumda yıllık

izinleriniz, göreve başlangıçlarınız, istifalarınız gibi işlemler de 657 sayılı kanuna

uygun olarak gerçekleştirilecektir.


Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri sivil hekimlerin görevleri, askeri personelin

sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık kontrolleri yapmak, teşhis koymak, tedavi

etmek ve sağlık hizmetlerini sunmaktır. Ayrıca, sağlık politikalarının uygulanmasına

katkıda bulunabilir ve askeri personelin sağlığını koruma amacıyla çeşitli

programlar yürütebilirsiniz.


DHY münhal kadrolarında yer alan belli başlı MSB kadroları bunlardır:


 • Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK),

 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK),

 • Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK),

 • Jandarma Komutanlığı (JK)


➢ MSB kadrolarının yanında bir adet devlet hastanesi adı yazmaktadır. Sağlık

raporunda askeri şartlara uyumsuzluk varsa veya başla bir nedenden MSB

kadrosuna atamanız olumsuz sonuçlanırsa, burada yer alan devlet hastanelerine

kadronuz aktarılır; hak kayıplarının önüne geçilmiş olur.


➢ Erkek adaylar için; MSB kadrosuna yerleştiğinizde askerlik hizmetinizi yapmış

olmuyorlar; Askeri revir ve sağlık merkezlerinde çalışan, 657 sayılı yasaya bağlı,

DHY görevini yerine getiren sivil hekimler oluyorlar. Kağıt üstünde bakıldığında

herhangi bir DHY kadrosunda çalışan doktordan farkınız yoktur. Sadece

çalıştığınız yer Sağlık Bakanlığına değil Milli Savunma Bakanlığına bağlıdır.5. KKM: AMBULANS HİZMETLERİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ

Komuta Kontrol Merkezleri, acil durumlarda sağlık hizmeti sunan ambulansların

yönetimi ve hasta sevkleriyle ilgilenen birimlerdir. Her ilde bulunan KKM'ler,

ambulansların hareketlerini koordine eder, acil sağlık hizmetlerine yönelik çağrıları

alır ve hastaların doğru şekilde sevk edilmesini sağlarlar.


KKM'ler genellikle telefon yoluyla hizmet verirler. İhbar merkezleri veya çağrı

merkezleri olarak da bilinen bu merkezler, acil durum çağrılarını karşılar, gerekli

bilgileri alır ve ambulansları uygun şekilde yönlendirir. Hasta durumunu

değerlendirerek, olay yerine en uygun ambulansı görevlendirir ve hastanın

aciliyetine göre sevkini sağlar.


KKM'ler, tıbbi acil durumların koordinasyonunu sağlamak, ambulans kaynaklarını

etkin bir şekilde kullanmak ve hasta güvenliğini sağlamak için önemli bir rol oynar.


KKM hekimlerinin temel görevleri şu şekilde özetlenebilir:

 1. Acil çağrıları değerlendirerek hangi ekibin olay yerine yönlendirileceğine karar vermek.

 2. En uygun ambulans ekibini belirleyerek olay yerine yönlendirmek.

 3. Telefonla destek vererek giden ekibe tıbbi rehberlik sağlamak.

 4. Hastaların hangi hastanelere sevk edileceğine karar vermek, bu kararı hastanın durumu, tedavi ihtiyaçları ve hastanelerin kapasitesi gibi faktörlere göre yapmak.


Bu görevler, KKM hekimlerinin acil durumların yönetiminde, hastaların doğru sağlık

hizmetine erişimini sağlamak ve ambulans ekiplerine tıbbi destek sağlamak

sorumlulukları arasındadır.


➢ Komuta kontrol merkezleri sadece il merkezlerinde yer almaktadır.


➢ Tek bir merkez olduğu için ve istifa az olduğu için çok az sayıda kontenjan açılır.

Yılda her il için ortalama 1-2 kontenjan açılmaktadır.


➢ KKM kadroları ile 112 kadroları bazen karıştırılıyor. KKM kadroları “İl

Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi” adıyla; 112 kadroları ise “Acil

Sağlık Hizmetleri İstasyonu” adıyla geçer. ANCAK; KKM ve 112 aynı

başhekimliğe başlı olduğundan KKM’den 112’ye, 112’den KKM’ye geçenler

olabilmektedir.


➢ Komuta kontrol merkezinde çalışmanın en önemli avantajlarından biri size boş

zaman çıkartmasıdır. Nöbet usulü ile çalışabileceğiniz kadrolarda (Acil, KKM,

112) bu mümkündür.


➢ KKM nöbetleri genelleme olarak acil nöbetinden daha az yorucu geçer. Acilde ki

kaos burada pek yoktur ama anlık kararlar vermeniz gerekebilir. Vaka sayısının

arttığı, imkanların kısıtlı kaldığı durumlarda stresiniz artacaktır. Çoklu travma

ve trafik kazaları da KKM hekimlerini zorlayan durumlardır.


➢ Primer olarak hasta bakmadığınız için mesleki deneyiminiz az olacaktır.


➢ Hastanelerde yer ararken çok kez Hayır cevabı alacak ama aramalarınıza devam

etmeniz gerekecek.6. 112: ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

112 kadrolarında ambulans hekimi olursunuz. Ambulans ile acil sağlık hizmeti verme

ve hekimli hasta sevki görevlerini yaparsınız.

 • Nöbet usulü çalışılır.

 • DHY’de 112 tercih etmek için “Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” yazan kadroları tercih etmelisiniz.

112 hekimlerinin görevleri şunları içerir:

 1. Acil çağrılara yanıt vermek ve hastaların bulunduğu yere ambulansla gitmek.

 2. Hastaların tıbbi değerlendirmesini yapmak ve acil müdahalelerde bulunmak.

 3. Hastaların uygun sağlık kuruluşlarına sevkini sağlamak.

 4. Acil durumlarda tıbbi kararlar vermek ve tedavi planlarını belirlemek.

 5. Sağlık ekipleri ve diğer sağlık profesyonelleriyle koordinasyon içinde çalışmak.

 

DHY EĞİTİMLERİMİZLE;

MECBURİ HİZMETE HAZIR OLUN!


> DHY EĞİTİM PAKETİ

22 eğitmen tarafından;

Mecburi hizmette işinize en çok yarayacak 50 ders seçildi ve hem ders videosu olarak hem de ekitap olarak derlendi. DHY Eğitimi Videolarında kullanılan ders slaytlarından hazırlanmış Mecburi Hizmet eKitabı, DHY Eğitimi alan herkes ücretsiz gönderilir. Bee Market sayfasından da satın alabilirsiniz.

DHY EĞİTİM PAKETİ-1:

 • 50 ders

 • 1 yıl erişim

 • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye
DHY EĞİTİM PAKETİ-2:

 • 50 ders

 • 1 yıl erişim

 • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye

 • EKG, Vaka ve Pediatri ebookları Hediye
 

> PRİME ÜYELİK

Prime üye olarak tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. Tek seferlik ödeme ile 3, 6 ya da 12 aylık Prime Üyelik alabilirsiniz.

Prime üyelik en avantajlı ve indirimli eğitim hizmetimizdir.
211 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page