top of page

HEKİMLİK SİGORTASI

HEKİMLİK SİGORTASI


ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI (ZMSS)

Hekimler uyguladıkları tüm tedavi metotlarının ve müdahalelerin, tıp bilimi

standartlarına uygun şekilde ve iyileştirme amacıyla gerçekleşmesi gerekir.


Söz konusu koşullarda uygulanan müdahale ve tedaviler sonucunda hastalarda

kaçınılmaz olarak meydana gelen zararlar ve komplikasyonlar, izin verilen risk

kapsamında değerlendirilerek hekime zararın tazmini açısından bir sorumluluk

atfetmez. Ancak hekim bir komplikasyonu zamanında fark edemez ya da fark ettiği

halde standart tıbbi girişim olarak değerlendirilmeyen bir önlem alırsa zararın

tazmini yoluna gidilebilir.


Bu sebeple 2010 yılından bu yana ülkemizde bu sigorta sistemi uygulanmaktadır.


Sigorta primine kurum katkısının usul ve esaslarının düzenlendiği Tıbbi Kötü

Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin

Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ 21.7.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış,

30.7.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


26.7.2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Tebliğ ile bazı değişiklikler

yapılmıştır.

  • Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası’nın tam ismi, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’dır.

  • İster Kamu ister özel sağlık kuruluşları ya da muayenehanesinde mesleğini uygulayan bütün hekimler, diş hekimleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar yasa gereği zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

  • Sigorta yaptırmak zorunda olduğu halde yaptırmayanlara mülki idare amiri tarafından para cezası verilir. Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası sigortalının tüm mesleki faaliyetini kapsar.

Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ile,

poliçe bedellerinin miktarları, sınırları belirlenmiştir.


Örneğin hekimler için önem arz eden riskli hekimlik branşları ayrı ayrı düzenlenmiş

ve risk grupları oluşturulmuştur. Keza, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali

Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile, sigorta sözleşmesine dair tüm hususlar

düzenlenmiştir.


Sigorta sözleşmesinin konusu ve kapsamı geniş tutularak, sigorta sözleşmesi ile,

serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş

hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçe kapsamındaki

mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemde,

sözleşme süresi içinde ve mesleki faaliyete son verilmesi halinde sözleşme

süresinin bitiminden itibaren iki yıllık sürede mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği

zararlara ilişkin kendisine yapılan tazminat taleplerinin yanında bu taleple bağlantılı

yargılama giderleri, faiz ve makul giderlerin de poliçede belirlenen limitler

dahilinde teminat altına alınması öngörülmüştür.


Böylece, hekimlerin mesleki faaliyetlerini zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının

sağladığı güvenle daha iyi ifa etmeleri sağlanmıştır. Zira, en ileri teknolojinin

bulunduğu durumlarda dahi bünyesinde riski ihtiva eden hekimlik faaliyetinin

mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınması, sağlık hizmetinin daha

etkin ve verimli sunulmasını amaçlayan bir uygulamadır. Dolayısı ile, hekimin mesleki

sorumluluk sigortası, yapılan çalışmalar ile pozitif bir düzenlemeye kavuşmuş ve

hekimler açısından olumlu yönde sonuç doğurmuştur.


Bu kısımda TTB sayfasında yer alan zorunlu hekimlik sigortası ile ilgili sıkça

sorulan bazı sorulara yer verilmiştir.


Sigortanın kapsamı nedir?

Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası sigortalının tüm mesleki faaliyetini kapsar.

Poliçede mesleki faaliyetin yerinin belirtilmemesi veya eksik belirtilmiş olması

poliçe kapsamını etkilemez.


Poliçenin zaman bakımından kapsamı nedir?

Poliçe, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde

mesleki faaliyet nedeniyle ortaya çıkan zararlara bağlı olarak sözleşme süresi

içinde yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile

hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin

makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak

on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla

sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı

dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.


Sigortalının mesleki faaliyetine son vermişse, geçmişe etkili teminatın yanı sıra,

son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş

tarihinden itibaren iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat

dahilindedir.


Sigorta primi ne kadar?

Tıpta uzmanlık dalları göre dört risk grubuna ayrılmış, en düşük risk grubu kabul

edilen birinci risk grubundan başlamak üzere başlangıç primi 150-300-500-750 lira

olarak belirlenmiştir. Pratisyen hekimler ikinci risk grubunda kabul edilmiştir.

Sigortanın yenilenmesinde önceki yıllarda herhangi bir ihbar ya da tazminat

ödemesi yapılıp yapılmamasına göre %20’ye kadar indirimli ve %50’ye kadar zamlı

prim belirlenmesi mümkündür


Sigorta teminatı ne kadardır?

Her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Olay sayısının çokluğu

halinde sözleşme kapsamında ödenecek toplam tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi

aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için

geçerlidir. Yargılama giderlerinin içinde hekimin kendini savunmak için yardım aldığı

avukata ödediği vekalet ücreti de girmektedir. Avukata ödenen ücretin tamamı mı

yoksa belli bir miktarının mı karşılanacağı konusunda sigorta şirketleri arasında bir

uygulama birliği yoktur. Ancak en azından Türkiye Barolar Birliği’nin bu tür davalar

için belirlediği avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan miktarın tamamının

ödenmesi gerekeceği açıktır.


Kamuda çalışan hekimin sigorta primini kim ödeyecektir?

Sigorta hekim tarafından istediği sigorta şirketine yaptırılacak ve primin tamamını

kendisi ödeyecektir. Daha sonra bunun yarısını döner sermayesi bulunan

kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum

bütçesinden geri alacaktır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta

şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir

örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.


Özelde çalışan hekimin primini kim ödeyecek?

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için yapılacak sigorta

sözleşmesinin primleri, işveren tarafından ödenir. Ödenen primin yarısı hekime

yansıtılır.


Muayenehanesinde çalışan ya da aile hekimi olanların primini kim ödeyecek?

İlgili Tebliğ uyarınca, sadece kendi muayenehanesinde çalışanlar ile Sağlık

Bakanlığı ile yaptıkları sözleşmeyle çalışan aile hekimleri sigorta primlerinin

tamamını kendileri öder.


Kamuda, özelde ve muayenehanede eş zamanlı çalışan hekimin primi artacak

mı?

Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda görev yapan, aynı zamanda özel sağlık kurum ve

kuruluşunda çalışan ve/veya mesleğini serbest olarak icra eden yahut birden çok

özel sağlık kuruluşunda çalışan hekim için düzenlenecek poliçe için özel kurallar

getirilmiştir. Buna göre hekimin bulunduğu risk grubu için belirlenen sigorta

primine %35’ten fazla olmamak üzere ilave yapılarak farklı sağlık kuruluşlarındaki

bütün çalışmaları teminat kapsamına alınacaktır. İkinci ve izleyen çalışmaların her

biri için ayrı ayrı %35 ilavesi söz konusu değildir. Tebliğ ile belirlenen prim miktarı,

birden çok çalışma sebebiyle en fazla %35’e kadar arttırılır.


Sigorta yapıldıktan sonra ikinci çalışma ortaya çıkarsa ne olacak?

Poliçe düzenlendikten sonra hekimin ikinci bir çalışmasının daha olması halinde

zeyilname denilen bir ek belge düzenlenerek poliçenin hekimin tüm meslek

faaliyetini kapsaması sağlanır. Bu durumda nihai poliçe primi, bu Tarife ve Talimat

ile belirlenen prime kalan gün esasına göre en fazla %35 tutarında ilave edilmek

suretiyle belirlenir.


Birden çok (kamu/özel/muayenehane) sağlık kuruluşunda çalışan hekimin primini

kim ödeyecek?

Sigorta hekim tarafından yaptırılacak, birden çok çalışma sebebiyle en çok %35

artırımlı prim belirlenecektir. Hekimin çalıştığı kurumların prime katkısı, poliçe

priminin istihdam eden kurum sayısına bölünmesi suretiyle belirlenir.

 

DHY EĞİTİMLERİMİZLE;

MECBURİ HİZMETE HAZIR OLUN!


> DHY EĞİTİM PAKETİ

22 eğitmen tarafından;

Mecburi hizmette işinize en çok yarayacak 50 ders seçildi ve hem ders videosu olarak hem de ekitap olarak derlendi. DHY Eğitimi Videolarında kullanılan ders slaytlarından hazırlanmış Mecburi Hizmet eKitabı, DHY Eğitimi alan herkes ücretsiz gönderilir. Bee Market sayfasından da satın alabilirsiniz.

DHY EĞİTİM PAKETİ-1:

  • 50 ders

  • 1 yıl erişim

  • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye
DHY EĞİTİM PAKETİ-2:

  • 50 ders

  • 1 yıl erişim

  • Mecburi Hizmet Kitabı Hediye

  • EKG, Vaka ve Pediatri ebookları Hediye
 

> PRİME ÜYELİK

Prime üye olarak tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. Tek seferlik ödeme ile 3, 6 ya da 12 aylık Prime Üyelik alabilirsiniz.

Prime üyelik en avantajlı ve indirimli eğitim hizmetimizdir.
Etiketler:

49 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page